Handledning – Skola

Den ständigt pågående förändringsprocessen i skolan, med nya uppgifter och utökade ansvarsområden för lärare, har medfört ett behov av processinriktad handledning för lärare och annan skolpersonal. Sådan grupphandledning har sedan länge använts inom socialtjänst, sjukvård och elevvård, medan handledning i skolan har varit mer inriktad mot metoder och pedagogiska frågor.

”Handledningen har gett mig möjlighet till reflektion och avlastning, samtidigt som jag får ta del av andras erfarenheter och kunskap”
Specialpedagog

I processinriktad handledning får deltagarna möjlighet att reflektera över det som händer i vardagsarbetet. Tid avsätts för att samtala om det som rör klassrumssituationer, elevsamtal, föräldrakontakter och relationer med kollegor och skolledning. Samtal om etiska dilemman i arbetet, får i handledningen också möjlighet att fördjupas. Därmed ges individen, såväl som gruppen, möjlighet att utöka sin kompetens och stärkas i sin yrkesroll. Handledningen syftar till att tydliggöra den egna yrkesrollen och ge insikt i det egna sättet att fungera och reagera i olika situationer. Många upplever handledningen som känslomässig avlastning och den kan därför ses som stressförebyggande friskvård.

Praktiskt går handledningen till så att grupp på 5-7 personer regelbundet träffas, oftast 90 minuter varannan vecka, tillsammans med sin handledare. Handledningen bör pågå under minst två terminer, för att deltagarna ska få möjlighet att uppleva processen i gruppen, såväl som i olika ärenden. Utgångspunkten ska vara att alla kan deltaga under den tid man kommit överens om. Ett kontrakt sluts som säkerställer sekretessen inom gruppen.
Vid varje tillfälle får en eller flera lärare möjlighet att presentera ett ärende eller dilemma. Gruppens deltagare reflekterar tillsammans över det som upplevs viktigt, ställer frågor som leder samtalet vidare och ger råd om så önskas. Den handledde får möjlighet att se sitt problem belysas från olika håll, får den avlastning som det innebär att få ”tänka färdigt” och möjlighet att se en process i det som sker.

Gruppen kan bestå av ett arbetslag, men kan lika gärna var sammansatt på annat sätt, t ex av arbetslagsledare, nyutbildade lärare, skolledare, deltidssjukskrivna lärare, specialpedagoger från olika enheter eller elevassistenter.
Processinriktad handledning bygger på deltagarnas egen aktivitet och måste därför alltid vara frivillig.

Handledarens roll i processinriktad handledning är framförallt att skapa ett tryggt och kreativt arbetsklimat, att hålla i ramarna för samtalet och att bistå gruppen med sin kompetens, gällande t ex grupprocesser, utvecklings- och gruppsykologi och konflikthantering. Handledaren ser också till att gruppens samlade kompetens och erfarenhet tas tillvara. Dessutom ansvarar handledaren för att alla deltagare får lika stort utrymme i gruppen och att tiden används på rätt sätt.
Det har visat sig vara en fördel om handledaren kommer utifrån och inte är en del av den organisation där handledningen pågår.