Handledning Social omsorg

I yrken där arbetet till stor del handlar om möten mellan människor, och där arbetstagaren använder sig själv som främsta redskap, behövs utrymme för reflektion och samtal.

I handledning för personliga assistenter, boendestödspersonal, arbetsledare och annan personal, ges möjlighet att tillsammans med en handledare reflektera över frågor som rör arbetets innehåll och speciella villkor. I gruppen får deltagarna samtala om sin egen yrkesroll och hur man upprätthåller ett professionellt förhållningssätt gentemot brukare, anhöriga och arbetskamrater. Samtal om etiska dilemman får i handledning också möjlighet att fördjupas.

”Jag har fått hjälp att tänka lite annorlunda, och det har jag glädje av i relationen till brukare och anhöriga”
Personlig assistent

Genom att var och en får möjlighet att fundera över sitt eget sätt att fungera i arbetet, har handledningen en personlighetsutvecklande funktion, samtidigt som individen ges möjlighet till nya insikter om det, många gånger, komplicerade samspelet mellan människor.
Handledning har visat sig vara ett kraftfullt instrument för en god psykosocial arbetsmiljö, och fungerar förebyggande när det gäller stressrelaterade yrkesskador. Ett sätt att behålla engagerad och kunnig personal kan därför vara att erbjuda den handledning.

Praktiskt går handledningen till så att grupp på 5-7 personer regelbundet träffas, vanligtvis 90 minuter varannan vecka, tillsammans med sin handledare. Handledningen bör pågå under minst ett år, och utvärderas regelbundet. Utgångspunkten ska vara att alla kan deltaga under den tid man kommit överens om.
Handledning bygger på deltagarnas egen aktivitet och måste därför alltid vara frivillig.
Vid varje tillfälle får en eller flera deltagare möjlighet att presentera ett ärende eller dilemma. Gruppen reflekterar tillsammans över det som upplevs viktigt, ställer frågor som leder samtalet vidare och ger råd om så önskas. Den handledde får möjlighet att se sitt problem belysas från olika håll, får den avlastning som det innebär att få ”tänka färdigt” och möjlighet att se en process i det som sker.

Handledarens roll är framförallt att skapa ett tryggt och kreativt arbetsklimat, att hålla i ramarna för samtalet och att bistå gruppen med sin kompetens, gällande t ex grupprocesser, utvecklings- och gruppsykologi, krisreaktioner och konflikthantering. Handledaren ser också till att gruppens samlade kompetens och erfarenhet tas tillvara. Dessutom ansvarar handledaren för att alla deltagare får lika stort utrymme i gruppen och att tiden används på rätt sätt.

Det har visat sig vara en fördel om handledaren kommer utifrån och inte är en del av den organisation där handledningen pågår.